949 339 755

Benvingut a Montros Cosmetics!
El meu compte La meva cistella Pagar Contactar Login

Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS


Mitjançant aquest document s'estableixen les condicions generals de la relació contractual que

té per objecte la compravenda de productes oferts des d'aquesta pàgina web

(www.montroscosmetics.com), i de la qual és propietària i titular Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño, (en

endavant, " Montros Cosmetics ") amb domicili a Sotolargo (Guadalajara), C / Monteaveruelo

20-I, CP 19185, amb NIF: 05385583H, i les persones físiques i / o jurídiques (en endavant,"

CONTRACTANT ") que manifestin la voluntat de comprar els esmentats productes mitjançant la

solicitud realitzada via Internet a través d'aquest lloc web.


Aquestes solicituds dels usuaris constitueixen les condicions particulars a què van associades

les presents condicions generals que el CONTRACTANT ha de necessàriament acceptar

telemàticament amb caràcter previ a la compra del producte. Al CONTRACTANT se li exposen a

través d'aquest mateix lloc web les presents condicions, perquè les llegeixi, les imprimeixi,

arxivi i accepti. Les presents condicions generals unides a la solicitud dels productes concrets

realitzada pel CONTRACTANT impliquen la formalització del contracte de compravenda entre

Montros Cosmetics i el CONTRACTANT que afirma haver llegit, entès i acceptat les presents

condicions. El CONTRACTANT sempre podrà consultar aquestes condicions generals a través

d'aquest lloc web.


PRIMERA: Objecte del contracte

Per les presents Condicions Generals, Montros Cosmetics es compromet a lliurar al

CONTRACTANT els productes que aquest hagi solicitat a través del lloc web a canvi d'un preu

cert.


Mitjançant la compra dels productes disponibles en aquesta pàgina web el CONTRACTANT

declara que:

a) Que és una persona major d'edat i amb capacitat per contractar.

b) Que ha llegit, comprès i que accepta les presents Condicions Generals de Contractació.


SEGONA: ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS

 Montros Cosmetics es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals en

qualsevol moment, sense necessitat de comunicar-ho prèviament al CONTRACTANT, que en

qualsevol cas, són responsables de revisar-les com a requisit previ a l'adquisició de qualsevol

producte disponible a través d'aquesta pàgina web. En qualsevol cas, es consideraran com a

vàlides i aplicables les Condicions Generals que estiguessin exposades a la web en el moment

que el CONTRACTANT adquireixi els corresponents productes.


TERCERA: DRETS I OBLIGACIONS MONTROS COSMETICS

 3.1 Lliurament del producte:

Montros Cosmetics es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a la direcció que el

CONTRACTANT assenyali al formulari de comanda on consten les condicions particulars que

s'uneixen a les presents Condicions Generals. Montros Cosmetics no serà responsable pels

errors causats en el lliurament quan les dades introduïdes pel CONTRACTANT al formulari de

comanda no s'ajustin a la realitat o hagin estat omesos. El termini de lliurament aproximat per

a cada producte s'indica a la fitxa del mateix.


En cas de manca de disponibilitat del producte solicitat, Montros Cosmetics informarà

d'aquest fet al CONTRACTANT i es comunicarà el retard previst per correu electrònic o al

número de telèfon facilitat pel CONTRACTANT.


3.2 Responsabilitat de Montros Cosmetics:

En cap cas serà responsable en relació amb:


3.2.1: Els errors, retards en l'accés per part del CONTRACTANT a l'hora d'introduir les seves

dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels

destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan

aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa d'Internet, causes de cas fortuït o

força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de l'empresa. En tot

cas, Montros Cosmetics es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir

tot el suport necessari al CONTRACTANT per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la

incidència.


3.2.2: Dels errors o danys produïts per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del

CONTRACTANT.

3.2.3: De la no operativitat o problemes en l'adreça de correu electrònic facilitada pel

CONTRACTANT per a la tramesa de la confirmació de la comanda.


3.3 Garanties:


3.3.1: Montros Cosmetics garanteix que tots els productes disponibles per a la venda a la

pàgina web, compleixen amb les normes internacionals i comunitàries aplicables a la seguretat

dels productes.


3.3.2 :. La garantia s'aplica sempre que el producte que es lliura al CONTRACTANT, sigui

utilitzat sota les condicions normals d'ús, com ara les que es descriuen a la fitxa de producte i

els catàlegs posats a la disposició del CONTRACTANT. En cap cas es garanteix que el Producte

subministrat sigui apte per respondre a un problema particular de l'usuari final.


3.3.3: Montros Cosmetics no està obligat a indemnitzar al CONTRACTANT o tercers per les

conseqüències de l'ús del producte, ja siguin danys directes o indirectes, accidents soferts per

persones, danys als béns aliens al Producte, pèrdues de benefici o lucre cessant, danys que

provenen o que provinguin d'un deteriorament, o pèrdues de dades gravades per l'usuari final.


3.3.4 Los despeses d'enviament fins al nostre magatzem per productes defectuosos dins el

període de garantia són per compte del CONTRACTANT, sent per compte de Montros

Cosmetics les despeses de retorn del producte fins al domicili del CONTRACTANT.


QUARTA: DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTANT

4.1 Pagament:

El CONTRACTANT es compromet a abonar per avançat l'import pel producte efectivament

solicitat en la quantia i forma següents:


4.1.1: Import:

La remuneració pel producte efectivament solicitat pel CONTRACTANT, serà l'assenyalada al

lloc web i la que figuri a la solicitud concreta del CONTRACTANT en cada moment, solicituds

que constituiran les condicions particulars de la comanda concreta. Els preus dels productes

que apareixen al lloc web inclouen l'IVA, l'import del qual serà calculat en el moment de

formalitzar la comanda, segons correspongui.


Al preu que figuri al lloc web per a cada un dels productes oferts haurà de sumar-li les

despeses d'enviament pertinents. Montros Cosmetics, s'obliga a informar del cost de les

despeses d'enviament sempre prèviament al CONTRACTANT abans de formalitzar la pròpia

compra i al correu electrònic de confirmació de la mateixa.


Les despeses d'enviament i condicions queden publicats al punt d'INFORMACIÓ, INFORMACIÓ

I LLIURAMENT d'aquest web.


4.1.2: Formes de pagament:

El CONTRACTANT haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant:


• Targeta de crèdit: introduint les seves dades en el TPV virtual existent en el lloc web.

Mitjançant l'acceptació d'aquest mitjà de pagament, el CONTRACTANT confirma estar

autoritzat l'ús de la targeta utilitzada a aquest fi, sent el titular de la mateixa. Els pagaments

amb targeta queden sotmesos al que estableix la Llei 16/2009, de 13 de novembre, de serveis

de pagament, especialment a tot el relatiu a les ordres de pagament i a les condicions per a la

seva revocació.


• Paypal: per a això el CONTRACTANT manifesta tenir activa un compte amb aquest proveïdor

de serveis de pagament, acceptant les condicions d'aquest servei.


• Transferència bancària: el CONTRACTANT rebrà el número de compte en el qual ingressar /

transferir l'import per correu electrònic.


• Contra-reemborsament: el CONTRACTANT pagarà un sobre càrrec d'1 € del total, amb un

mínim d'1 €, i es compromet a abonar l'import a l'empresa de transport al moment del

lliurament.


4.2: Responsabilitat del CONTRACTANT: En tot cas, serà responsabilitat del CONTRACTANT:


4.2.1: El CONTRACTANT assumeix tots els riscos de deteriorament, menyscabament, danys i

pèrdua dels Productes des del moment en què aquests haguessin estat posats a la seva

disposició pel tercer que, per compte de Montros Cosmetics, realitza el lliurament dels

productes solicitats.

4.2.2: El CONTRACTANT es compromet a comprovar el bon estat del Producte davant el tercer

que, per compte de Montros Cosmetics, realitzi el lliurament del producte solicitat, indicant

en aquest mateix instant qualsevol anomalia que pogués detectar a l'embalatge.


Si posteriorment, un cop revisat el contingut, el CONTRACTANT detectés qualsevol incidència

com, cop, ruptura o qualsevol desperfecte causats per la tramesa, aquest es compromet a

comunicar-ho a Montros Cosmetics en un termini no superior a les 24 hores posteriors a la

recepció del producte .


CINQUENA: RESPONSABILITAT

 5.1: Montros Cosmetics en cap cas serà responsable de:


5.1.1: Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o

transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin

constantment operatius.

5.1.2: De la producció de qualsevol tipus de dany que el CONTRACTANT o tercers poguessin

ocasionar al lloc web.


5.2: Montros Cosmetics es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma

discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva

responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Montros Cosmetics

col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què

tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat

il·lícita.

SISENA: DRETS D'AUTOR I MARCA

Montros Cosmetics informa que els continguts propis, la programació i el disseny d'aquest lloc

Web es troben plenament protegits pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota

reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte

consentiment exprés de Montros Cosmetics. Les marques dels productes que Montros

Cosmetics venen a través del lloc web pertanyen als seus legítims propietaris. Montros

Cosmetics pot establir links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre

la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà solicitar

en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.


SETENA: JURISDICCIÓ COMPETENT I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Per determinar el lloc

de celebració de la compravenda a què se subjecten les presents Condicions Generals, s'estarà

al que disposa l'article 29 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la

informació i de comerç electrònic.


VUITENA: NUL·LITAT DE CLÀUSULES

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals sigui declarada nul·la, la

resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la

finalitat mateixa de les presents condicions. Montros Cosmetics podrà no exercitar algun dels

drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als

mateixos excepte reconeixement exprés per part de Montros Cosmetics.


AVÍS LEGAL

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la

Informació i Comerç Electrònic (en endavant LSSI), passem a indicar:


Titular de la pàgina web:

Juan Fernández-Cid de las Alas Pumariño

C / Monteaveruelo 20-I

CP 19185 Sotolargo (Guadalajara)


CONTACTE

Telèfon: + 34 949 030 902

E-mail: info@montroscosmetics.com


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

1. Queda prohibit qualsevol ús de tots els continguts de la pàgina web de Montros Cosmetics,

concretament sobre els textos, disseny, obres, marques, logotips, codi font i qualsevol altre

susceptible de protecció, sense l'autorització expressa dels seus titulars, llevat de la possibilitat

de compartir continguts quan Montros Cosmetics així ho autoritzi.


Qualsevol ús no permès serà degudament perseguit pels legítims propietaris. Igualment, tots

els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina

web de Montros Cosmetics estan protegits per la llei.


2. Montros Cosmetics no es fa responsable dels continguts als que es dirigeixen els enllaços

ubicats a la pàgina web, si escau, segons el que estableix l'article 17 de la LSSI.


3. Montros Cosmetics no concedeix cap tipus de llicència o autorització d'ús personal a l'Usuari

sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat

amb la pàgina web titularitat de Montros Cosmetics i els serveis oferts en la mateixa.


Per això, l'Usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en

general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels

continguts d'aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i

/ o industrial de Montros Cosmetics o del titular dels mateixos, podent donar lloc a l'exercici

per part de Montros Cosmetics de totes les accions judicials o extrajudicials que puguin

correspondre en exercici dels seus drets.


Així mateix, la informació a la qual el client pot accedir a través de la pàgina web de Montros

Cosmetics, pot estar protegida per drets de propietat industrial, intel·lectual o d'una altra

índole. En conseqüència Montros Cosmetics no serà responsable en cap cas i sota cap

concepte de les infraccions que pugui cometre l'Usuari en relació amb aquests drets.


LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La present política legal queda subjecta al que estableixen les lleis espanyoles. Per a qualsevol

conflicte derivat de la interpretació de les mateixes, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels

Tribunals de la ciutat de Barcelona, ​​sempre que això no sigui contrari al que disposa l'article 29

de la LSSI.

CONDICIONS D'ÚS

L'Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la

Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l'ordre públic. De la mateixa manera, l'Usuari

s'obliga a no utilitzar la pàgina web, els seus continguts o serveis que es prestin a través

d'aquesta amb fins o efectes il·lícits, sent contraris a aquesta política legal, o lesius d'interessos

o drets de tercers, o que de qualsevol altra forma, pugui danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o

deteriorar la pàgina web, els seus continguts o els seus serveis o impedir un normal ús de la

mateixa per part d'altres usuaris.


Així mateix, l'usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de

qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en

la pàgina web.


CONDICIONS PARTICULARS

Aquest Avís Legal és aplicable per a qualsevol Usuari que accedeixi a la pàgina web titularitat

de Montros Cosmetics.

Els usuaris que lliurin les seves dades personals per a qualsevol de les funcionalitats de la

pàgina web hauran d'acceptar la Política de Privadesa.